home fysiotherapie voetreflexologie zwangerschapsreflexologie contact voorwaarden

Algemene voorwaarde

 • De client verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de client.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving. Gegevens van de client worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • De AVG privacyregeling is te vinden in de praktijk van de therapeut.
 • De client gaat akkoord met de tariefstelling van 29,50 euro voor een fysiotherapie behandeling en 45 euro voor een voetreflexologie behandeling, dit dient de client 15 dagen na factuurdatum contant of per overschrijving te voldoen.
 • Indien de client de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de client onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beeindigen.
 • Voetreflextherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid van de client.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts of specialist veranderd worden.
 • De client is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • Indien verhinderd dient een afgesproken behandeling 24 uur van te voren te worden afgemeld anders brengt de therapeut brengt de kosten in rekening . Deze kosten mogen niet bij de zorgverzekering in rekening worden gebracht.
 • De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de client kan worden ingezien.
 • De therapeut is voor de voetreflexologie behandelingen aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn voor voetreflexologie van toepassing.
 • De therapeut doet er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet over tevreden bent. Het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut, dit lost vaak al veel op . Komt u er samen niet uit dan kunt u voor de voetreflexologie contact opnemen met de VBAG. Komt u er dan nog niet uit dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie zorggeschil.nl.
 • Voor klachten die betrekking hebben op fysiotherapie kunt terecht bij de klachtenregeling van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
 • Praktijk Irma Kuiper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de client door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Korteweg 7 1702 PE Heerhugowaard, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht in de WGBO. Ik houd me aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt om een factuur kan op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaartermijn voor administratie is 7 jaar.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum en verzekeringsnummer, bij fysiotherapie ook BSN
 • De datum van behandelingen
 • De code van de behandeling
 • De kosten van het consult

Om met u afspraken te maken en te kunnen communiceren heb ik uw telefoonnummer en mailadres vastgelegd